සුදම් කාරියවසම්

සුදම්දැ නට Vetstoria (පුද්) සමාගමෙහි අයදුම්පත්ර සහායක ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටී. 2017 ජාතික තරුණ ආධර්ශඑක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මෙලනය​එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයා ලෙසත්, එම වසරේදී මුදල් සහකාර මහලේකම් ධුරය ද​ දැරීය.