කමිටුව

ලේකම් කාර්යාලය

සියෙරා අමරසිරි

සියෙරා අමරසිරි

නියෝජ්ය මහ ලේකම්
අෂ්කර් හලීම්

අෂ්කර් හලීම්

නියෝජ්ය මහ ලේකම් USG මූල්ය කමිටුව
සුදම් කාරියවසම්

සුදම් කාරියවසම්

USG ලියාපදිංචි කිරීම
අබ්දුල් ශිරාස්

අබ්දුල් ශිරාස්

USG සේවා සැපයීම හා සම්බන්ධීකරණය
මිනේෂ් ප්රනාන්දු

මිනේෂ් ප්රනාන්දු

USG සම්ෙම්ලන සන්ධානය සහ පුහුණුව
සස්මිණි බණ්ඩාර

සස්මිණි බණ්ඩාර

USG මානව සම්බන්ධතා
ඔර්නෙල්ලා හිශාම්

ඔර්නෙල්ලා හිශාම්

මුදල් අධ්යක්ෂ
රුකයියා ශිරාස්

රුකයියා ශිරාස්

සම්මන්ත්රණ ප්රොටෝකෝලය, පුහුණු සහ පරිපාලනය පිළිබඳ අධ්යක්ෂක
නයෝමි ග්‍ර්දරිමාල්

නයෝමි ග්‍ර්දරිමාල්

නියෝජ්ය මුදල් ප්රධානියාගේ
දිශාන් වීරකොන්

දිශාන් වීරකොන්

සහකාර මහ ලේකම් PR
දමිරු සිරිවර්ධන

දමිරු සිරිවර්ධන

සහකාර මහ ලේකම් CPT
ඇලිස්ටයා මාකස්

ඇලිස්ටයා මාකස්

සහකාර මහ ලේකම් Logistics
ශෛලා සබ්‍රි

ශෛලා සබ්‍රි

සහකාර මහ ලේකම් Registrations

විධායක කමිටුව

මූල්ය කමිටුවයි

Callishia Fernando - Executive Committee Member

Callishia Fernando

Executive Committee Member
Dulakshi Ranadeerage - Executive Committee Member

Dulakshi Ranadeerage

Executive Committee Member
Prabhavee Senanayake - Executive Committee Member

Prabhavee Senanayake

Executive Committee Member
Thanveer Kufran -  Executive Committee Member

Thanveer Kufran

Executive Committee Member
Arkam Thameem - Executive Committee Member

Arkam Thameem

Executive Committee Member
Shamil Akbar - Souvenir Editor

Shamil Akbar

Souvenir Editor
Furqaan Irfan - Executive Committee Member

Furqaan Irfan

Executive Committee Member
Ilham Hassanali - Executive Committee Member

Ilham Hassanali

Executive Committee Member

ලියාපදිංචි කමිටුව

Asheeq Nazir

Asheeq Nazir

Executive Committee Member
Kerlin Jeyachandran - Executive Committee Member

Kerlin Jeyachandran

Executive Committee Member
Mithun Imbulamure

Mithun Imbulamure

Executive Committee Member
Zainab Rafeek - Executive Committee Member

Zainab Rafeek

Executive Committee Member

මානව සම්බන්ධතා

Harkim Thameem - Head of IT

Harkim Thameem

Head of IT
Nazmi Mahamood - Head of Design

Nazmi Mahamood

Head of Design
Afna Fairoos - Executive Committee Member

Afna Fairoos

Executive Committee Member
Afnan Mubarak - Executive Committee Member

Afnan Mubarak

Executive Committee Member
Mohamed Rilwan

Mohamed Rilwan

Executive Committee Member
Ashnuka Irugalbandara - Executive Committee Member

Ashnuka Irugalbandara

Executive Committee Member
Limtiyah Izzath - Executive Committee Member

Limtiyah Izzath

Executive Committee Member
Mujahid Mawjood - Executive Committee Member

Mujahid Mawjood

Executive Committee Member
Nishmi Sawanika - Executive Committee Member

Nishmi Sawanika

Executive Committee Member
Tharushi Pothupitiya - Executive Committee Member

Tharushi Pothupitiya

Executive Committee Member
Venisha Dewasurendra - Executive Committee Member

Venisha Dewasurendraer

Executive Committee Memb
Zahara Lufar - Executive Committee Member

Zahara Lufar

Executive Committee Member
Mithushi Pathmaperuma - Executive Committee Member

Mithushi Pathmaperuma

Executive Committee Member
Thevin Bandara - Executive Committee Member

Thevin Bandara

Executive Committee Member
Zaahid Aman - Executive Committee Member

Zaahid Aman

Executive Committee Member
Senera- Executive Committee Member

Senera

Executive Committee Member

ප්රවාහන කමිටුව

Aasif Moujood

Aasif Moujood

Executive Committee Member
Ahamed Arthif - Executive Committee Member

Ahamed Arthif

Executive Committee Member
Talha Ejaz

Talha Ejaz

Executive Committee Member