රුකයියා ශිරාස්

දැනට ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්‍යේෂණාත්මක වාග් විද්‍යාව හදාරයි. වසර 5 ක් පුරා අාදර්ශ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුලු වල සහ විවාද සංවාද වලද සහභාගී වී ඇත. වත්මන් කටයුතු හැරුණු විට, ඇය ඔරු පැදීම, ලෙකනය හා කාව්‍යකරණයෙහි ​ නියැලීමට උනන්දු වේ.