අෂ්කර් හලීම්

මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ උප ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන අෂ්කර් 2016 දී පැවැත්වූ පළමු සම්මන්ත්‍රණය සිට NYMUN සමඟ කටයුතු කරයි. වසර 2016 දී ඔහු මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රධානියා ලෙසද​, 2017 දී සම්මන්ත්‍රණයෙ කළමනාකරණය පිළිබඳ අධ්‍යක්‍ෂක ද​ විය.

අෂ්කර් වෘත්තීමය වශයෙන් වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකු වන අතර ලෝක ව්‍යාප්ත සමාගමක් සහිත විශාල සමාගම් හතරක් සඳහා කළමනාකරණ උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි. මලයාසියාවේ ලෝක යොවුන් සම්මේලනය, කොලඹ අනාගත නායකයින්ගේ සංවාදය සහ මුම්බායිහි ටෙක්කැම්ප් වැනි බොහෝ ජාතික හා අන්තර්ජාතිකතරුණ ප්‍රජාවන් සහ සම්මේලනවල කොටසක් ලෙස ඔහු කටයුතු කර ඇත. අෂ්කර් මහතා අනෙකුත් තරුණ සංවිධානවල කළමනාකරණ තනතුරු ගණනාවක්ම දරයි.