මිනේෂ් ප්රනාන්දු

මිනේෂ් දැනට පරිගණක විද්‍යාව, දර්ශන විද්‍යාව හා ඉංග්‍රීසි ලේඛන පිළිබඳ ත්රිත්ව ප්රධාන ගෞරව උපාධිය සමඟින් ථිඑල් විද්‍යාලයේ හි ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරමින් සිටී. ආහාර පිසීම, මූර්ති කිරීම, ලේඛන යට වැඩි ප්‍රියකරන අතර , කුඩා ලොම් සහිත සතුන්ට ද ආදරය කරයි . ඔහු සර්පයන්ට හා තමන් පිළිබදව කුමක් හෝ ප​ැවසීමට නොහැකි බැවින්, කෙටි, කෙටි  ආත්මචරිතකථනයක් ලිවීමට අකමැත්තක් දක්වයි.