ඔර්නෙල්ලා හිශාම්

ඔර්නෙල්ලා ශුද්ධවූ පවුලේ කන්යාරාමය හා එලිසබෙත් මොඉර් පාසැලෙන් ඇයට  පාසැල් නියෝජිත පිරිසෙහි කොටසක් වශයෙන් MUN සමුළු 4 කට සහභාගි වීමට අවස්ථාවක් ලැබුනි. ඇයගේ MUN අත්දැකීම එයින් අවසාන නොවේ තවද, ඇය SLMUN සමුළුවේ GA1 හි උපසභාපති ලෙස කටයුතු කළ අතර, පසුගිය වසරේ Royal institute Varsity MUN හා NYMUN සමුළු  තුනෙහිම ද කොටසක් විය. පසුගිය වසරේ ඇය ආර්ථික විද්යාව හා කළමණාකරණය සමිබන්ධ උපාධියක් ලබා ඇති අතර ඇයගේ විනෝදාංශයෙන් එකක් වූ ගායනය, ඇයගේ ඉදිරි ගමනේහි  “Resonance” නමි ස්වාධීන ගායන කණ්ඪායමකට එක්වන්නට පිටුවහලක් විය. වර්තමානයේ ඇය KPMG හි සේවය කරයි.