අබ්දුල් ශිරාස්

අබ්දුල් ශිරාස් තම රැකියා සේවයන් අතරතුර මනෝවිද්‍යාව විෂය ද අධ්‍යයනය කරයි. ඔහු පාපන්දු පුහුණුකරුවෙකු වන අතර භාෂා 6 ක් ඳ කතා කරයි. මොහු යම් කාර්‍යයක් සිදු කර ගැනීමට අඳිඨන් කලහොත් , කෙසේ හෝ එය සාක්ෂාත් කර කරගැනීමට කටයුතු කරන අයෙකි.